Alapszabály

on . Beküldve: Alapszabály

KŐSZEGI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

(hatályos 2017.október 29-től)

Általános rendelkezések

 1. §

Az egyesület neve: Kőszegi Sporthorgász Egyesület (a továbbiakban: egyesület)

 1. §

Székhelye:9730. Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3.

 1. §

Működési területe: Kőszeg város és környéke.

 1. §

(1) Az egyesület körbélyegzője: Körívben Kőszegi Sporthorgász Egyesület felírat, középen halábra, alul az alapítás éve, 1973.

(2) Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy

(3) TEÁOR szerinti besorolás: 9319 Egyéb sporttevékenység

(4) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, városi önkormányzati, valamint az Európa Parlamenti választásokon jelölt állítása.

(5) Az Egyesület alapcél szerinti közhasznú tevékenysége a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló közfeladatot kijelölő 2013. évi CII tv. 3. § - a alapján meghatározott  halgazdálkodási és halvédelmi közfeladat ellátása.

Az egyesület célja

 1. §

Az egyesület célja:

-  a  horgászsport  fejlesztése,  népszerűsítése, kiemelten  az  ifjúsági-  és  gyermekhorgászok  körében

- a kezelésében lévő vizeken és az azokhoz tartozó területeken környezetvédelmi, természetvédelmi, halvédelmi és halgazdálkodási, valamint parlagfű elleni védekezési feladatok elvégezése.

-  a  horgászok  részére  igényes  környezetben,  megfelelő  horgászati lehetőségek  biztosítása

-  a  szabadidő  hasznos  eltöltésének  segítése

- horgászvizsgára felkészítés és vizsgáztatás

Az egyesület tevékenysége

 1. §

(l) Az egyesület

- biztosítja tagjai számára a sporthorgászat lehetőségét

- segíti a sportszerű és eredményes horgászathoz szükséges ismeretek megszerzését

- közreműködik az országos és helyi horgászrend megtartásában, megtartatásában

- segíti a hatóságokat a jogszabálysértő halfogás, a környezet és természetvédelmi szabálysértések megelőzésében, felderítésében

- szervezi az egyesület közösségi életét

- gyermek és ifjúsági horgászok képzésével horgászrendezvények, versenyek szervezésével népszerűsíti a horgászsportot.

- a kezelésében lévő területeken természet- és környezetvédelmi feladatokat lát el. Az Egyesület a természet védelmén nemcsak a védetté nyilvánított természeti értékek megóvását érti, hanem tevékenysége kiterjed a nem védett fajok és területek természetes környezetének megőrzésére, valamint a természethez való korszerű, humánus viszony kialakítására.

- Ellátja horgászok képzését és vizsgáztatását.

- Pályázatokat nyújt be és projekteket valósít meg. 

- Önkénteseket foglalkoztathat.

(2)  Halgazdálkodási jogot gyakorol az egyesület vízterületein.

(3)  Az egyesület vállalkozási tevékenységet a közgyűlés külön felhatalmazásával folytathat.

(4)  Az egyesület tevékenysége nyilvános, - a személyi, fegyelmi, esetleges alkalmazási iratokat kivéve - minden egyesületi tag betekintési jogot gyakorolhat, információt kérhet.

(5) az egyesület a saját kezeléseiben lévő vízterületekre évente maximum 170 éves területi jegyet ad ki, amelynek megvásárlásában a tárgyévet megelőző évben területi jeggyel rendelkezők élveznek elsőbbséget a tárgyév május 01. napjáig.

(6) az egyesület elnöke tárgyévenként a /5/ bekezdésben foglalt mennyiségen felül 30 db. éves területi jegy kiadásáról dönthet, amelyről a közgyűlésnek beszámol.

 1. §

Az egyesület a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetségének tagja.

Az egyesület tagjai

 1. §.

(l) Az egyesületnek tagja lehet minden magánszemély, aki Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, nem áll kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt, nem tartozik az 2013 évi CII tv.  43.  § tiltó rendelkezései alá, illetve írásban kéri tagfelvételét.

(2)  A tagfelvételről az egyesület elnöke, maximum 8 napon belül írásban dönt.  Az elutasító döntéssel szemben a felvételt kérő írásban a vezetőséghez fordulhat jogorvoslatért, a kézhez vételt követő 15 napon belül.

(3)  Az egyesületnek pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, aki az egyesület céljaival egyetért és pénzbeli adománnyal, természetben, vagy egyéb személyes közreműködéssel segíti az egyesület működését, céljainak megvalósulását.

A Pártoló tag:

- az egyesület szerveibe nem választható

- az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt

- az egyesület szolgáltatásait igénybe veheti

Az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

(4)  Az egyesület tagja:

- jogosult részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein

- szavazati joggal részt vesznek a közgyűlésen és az egyesületvezető szerveinek megválasztásában,

- bármely – életkorának megfelelő - tisztségre megválasztható, amennyiben az egyéb törvényes feltételeknek megfelel,

- jogosultak egész éven át az egyesülettől állami horgászjegyet és annak birtokában a horgászatra jogosító engedélyeket megváltani, illetve a horgászrend szabályainak betartásával horgászni az engedély szerinti vízterületeken.

- igénybe vehetik az egyesület, illetve a szövetség szolgáltatásait

- köteles az alapszabály és egyéb egyesületi szabályzók rendelkezéseit, illetőleg a közgyűlés által hozott határozatokat betartani, és az egyesület céljainak megvalósítását elősegíteni.

-  köteles fizetni  minden  év  május  15.  napjáig  a  közgyűlés  által  megállapított  tagdíjat,  egyéb  hozzájárulást,

- köteles megtéríti az egyesületnek, illetve annak létesítményeiben okozott kárt, továbbá felróható magatartásából eredő költségeket.

 1. §

(l) a tagsági jogviszony megszűnik

a.)  kilépéssel

b.) törléssel

c.) kizárással

d.) az egyesületi tag halálával

(2)  Az egyesületi tag köteles kilépését a vezetőségnek bejelenteni. A kilépés a felek részéről feltételhez nem köthető.

(3)  Az egyesület vezetősége törli azt, aki szeptember 15. napjáig nem tesz eleget tagsági díj befizetésének, vagy nem teljesíti egyéb fizetési kötelezettségét.  Az egyesületi tagság törléséről a vezetőség határozatot hoz, melyet 8 napon belül az érintettel írásban közöl.  Amennyiben ezt követően 15 napon belül a tag, a tagsági díjat megfizeti, illetve egyéb fizetési kötelezettségét teljesíti, úgy tagsága fennmarad, ennek hiányában az egyesület elnöke törli a tagok sorából. A törölt tag a döntéssel szemben panaszt nyújthat be a közgyűlésnek.

(4)  Kizárással szűnik meg annak a tagsága, akit az illetékes egyesületi fegyelmi szerv, az egyesület fegyelmi szabályzatában meghatározott eljárásában, a Kőszegi Sporthorgász Egyesület által kezelt vízterületekről egy évre, illetve azt meghaladóan a horgászattól eltiltással, vagy kizárásbüntetéssel súlyt.

Közösségi munkavégzés

10.§

(1) Az egyesület ifjúsági és felnőtt éves területi jeggyel rendelkező tagjai, kötelesek minden évben közösségi munkát végezni.

(2) A vezetőség előterjesztése alapján, a Közgyűlés határozza meg az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját, mértékét, illetőleg pénzbeli megváltásának rendjét, a tárgyévet követő évben fizetendő díjak, jegyár megállapításakor.

(3) Az elvégzett közösségi munkákról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyről a vezetőség gondoskodik.

(4) A Közgyűlés által meghatározott közösségi munka pénzben való megváltása mindazoknak kötelező, akik a meghatározott munkában nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni.

(5) A Közgyűlés által meghatározott közösségi munka pénzbeli megváltás díja, a tavak körüli munkavégzésekre, fejlesztésekre, halasításra, illetve, az 5.  §. szerinti célok megvalósítására fordítható.

Az egyesület szervei és működésük

 1. §

(l) Az egyesület szervei:

a.) közgyűlés

b.) vezetőség

c.) ellenőrző bizottság

d.) fegyelmi bizottság

e.) jelölőbizottság

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervekbe megválasztani magyar állampolgárt, Magyarországon letelepedett, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárt lehet, feltéve, ha nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, illetve a fiatalkorú (18 év alatti) tag csak életkorának megfelelő tisztségre választható.

(3) A közgyűlés és a vezetőség eseti döntéssel az (1) bekezdésbe foglaltakon túl feladatának ellátása segítésére állandó vagy ideiglenes bizottságot, munkacsoportot hozhat létre.

(4) A választott szervek és tisztségviselők mandátuma négy év, függetlenül a testületek esetleges ciklus közbeni kiegészítésétől, részleges újraválasztásától.

(5) A tisztségviselők mandátuma megszűnik:

a.) lemondással

b.) a közgyűlés visszahívást tartalmazó döntése alapján

c.) a közügyektől eltiltó jogerős bírósági ítélet alapján a jogerőre emelkedés napjától

d.) a tisztségviselő halálával

e.) az egyesületi tagsági jogviszony megszűnésével.

Visszahívás alapja a tisztségviselő alapszabály ellenes tevékenysége, vállalt megbízatásának vétkes nem teljesítése, illetve fegyelmi döntés következménye lehet.

Visszahívást a tagság 15%-ának kezdeményezésére összehívott, vagy soros évi közgyűlésen lehet alkalmazni, bizalmi szavazással.

(6) A tisztségviselők az egyesület érdekében végzett tevékenységük igazolt költségeinek megtérítésére tarthatnak igényt a mindenkori hatályos jogszabályok alapján, továbbá a vezetőség, a választott funkciójuk ellátásáért, évente, díjmentes egyszeri 15 darabos területi engedélyre tarthatnak igényt.

(7) Összeférhetetlenség:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ban meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja alapján nem állhat közügyek eltiltásának hatálya alatt a tisztségviselő. Továbbá közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezetvezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlítette ki.

Közgyűlés

 1. §

(l) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

(2)  A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az

- alapszabály elfogadása, módosítása

- az egyesület 7 fős vezetőségének, a 3 fős ellenőrző bizottság tagjainak, a 3 fős fegyelmi bizottság tagjainak, és a 3 fős jelölőbizottság tagjainak 4 évre történő megválasztása, visszahívása, lemondásuk tudomásul vétele,

- az egyesület előző évi tevékenységének, gazdálkodásának, előterjesztett számviteli beszámolójának, szerveinek beszámoltatása, értékelése, megvitatása határozathozatallal, tárgyévi költségvetési terv megtárgyalása, jóváhagyása.

- az egyesületi tagdíj, éves engedélyek, valamint egyéb fizetési kötelezettség, vagyoni hozzájárulás megállapítása, költségvetés elfogadása.

- dönt az egyesülés, szétválás, szövetséghez való csatlakozás, kilépés, kiválás valamint az egyesület megszűnésének ügyében.

- megsemmisíti a vezetőség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző döntését

- eljár a fegyelmi szabályzatban hatáskörébe utalt fegyelmi ügyekben.

- anyagi, erkölcsi elismerésben részesítheti az egyesület tagjait, tisztségviselőit

- az egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.

- a végelszámoló kijelölése.

- az egyesület által haszonbérben működtetett horgászvizek esetében jóváhagyja a szerződést, meghatározza a horgászat feltételeit, és a horgászat rendjét.

 (3) A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 1. §

(l) Az egyesület évente egy alkalommal rendes közgyűlést tart, melynek helye – a tagok létszámára tekintettel- az egyesület közigazgatási székhelyén lévő más helyiség.

(2) Rendkívüli közgyűlést tart, az egyesület, ha:

a.) az  egyesület  tagságának  15%-az  írásban  az  ülés  céljának,  napirendjének  megjelölésével  kéri. Aláírás gyűjtésekor az aláírók kérhetik adataiknak zártan történő kezelését, melynek hitelesítését az Ellenőrző Bizottság végzi.

b.) az ellenőrző bizottság feladatkörében eljárva azt indokoltnak tartja,

c.) a vezetőség szükségesnek tartja.

d.) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

e.) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

f.) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

A a.)-f.) .pontok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

(3) A közgyűlés határozatképes, ha az egyesület tagjainak több mint fele jelen van.

(4) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. Erről a tagságot a kiküldött, vagy közzétett meghívóban tájékoztatni kell.

(5) A közgyűlést a (2) bek. a.) - f.) pontja szerinti esetekben az indítványtól számított 30 napon belüli  időpontra az  egyesület  elnöke, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze. Együttes akadályoztatásuk, vagy jog, illetve alapszabály-ellenes tevékenységük esetén bármely vezetőségi tag az ellenőrző bizottság elnökének ellenjegyzésével. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására az ellenőrző bizottság elnöke is jogosult.

(6) A közgyűlést a napirend megjelölésével úgy kell összehívni, hogy minden egyesületi tag arról az ülést 15 nappal megelőzően tudomást szerezhessen.  A meghívó közlésére az egyesület www.koszegitavak.hu  című honlapján és a kezelésében lévő vízterületeken kihelyezett hirdetőtáblákon kerül sor. A tájékoztatásra további tömegkommunikációs eszközök is igénybe vehetők. A meghívó tartalmazza a közgyűlés helyét, időpontját, a tervezett napirendi pontokat, a napirend kiegészítésének szabályait, valamint a határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlés (4) bekezdésben írt feltételeit, szabályait.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

(7) A közgyűlést az elnök vagy titkár vezeti. Tisztújításkor, bizalmi szavazáskor, illetve tisztségviselővel szembeni összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásakor, helyi többségi döntéssel a közgyűlés levezetésére bármely tag felkérhető.

(8)  A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet alkalmanként választott – két jegyzőkönyv hitelesítő jegyez ellen.  A jegyzőkönyv vezetéséről az egyesület titkára gondoskodik.

(9)  A közgyűlés alatt az egyesület kezelésében lévő vízterületeken horgászati tilalom van érvényben.

 1. §

(1)  A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. A közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az egyesület szerveinek, tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással történik. Választás esetben 3 fős szavazatszámláló bizottságot –egy elnök, kettő tag) kell megválasztani a közgyűlésen jelen lévő tagok közül. A szavazatszámláló bizottság végzi a szavazatok összeszámolását, melynek eredményéről a bizottság elnöke szóban jelentést tesz a közgyűlésnek.

(2)  Titkos szavazást indítványozhat minden egyesületi tag. A kezdeményezésről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

(3)  Az egyesület alapszabályának módosításához, egyesüléshez, szétváláshoz valamint szövetséghez való csatlakozáshoz, illetve kiváláshoz a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A határozatképességet minden határozatnál vizsgálni kell.

(4) A közgyűlés határozatait a „Határozatok Könyve” nyilvántartásba kell foglalni, amely tartalmazza

- a határozat számát,

- a határozat tartalmát,

 -a határozat időbeli hatályát,

(5) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója élettársa a határozat alapján

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás

(6) A Közgyűlés határozatait a vezetőség a döntés időpontját követő 30 napon belül közli az érintettekkel az egyesület honlapján (www.koszegitavak.hu) vagy e-mailben, vagy postai úton.

Vezetőség

15.§

(1)  Az egyesület általános hatáskörű ügyintéző szerve a vezetőség.

(2) Vezetőségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak

(3) A vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

(4)  A vezetőség:

- előkészíti, összehívja a közgyűlést

- irányítja, szervezi az egyesület folyamatos működését

- gondoskodik a közgyűlés határozatának végrehajtásáról

- dönt minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe

- felelős az egyesület szabályszerű gazdálkodásának megszervezéséért

- megbízhat, arra szakosodott szervezetet, vállalkozást az egyesület, könyv és számviteli feladatainak ellátására

- határozattal, erkölcsi és - egy naptári évben - legfeljebb 20.000.-Ft értékhatárig terjedő anyagi, természetbeni elismerésben részesítheti az egyesület arra érdemes tagjait, valamint a 10.§-ban foglalt közösségi munkavégzésben kitűnteket.

- az egyesületben tartósan kiemelkedő munkát végző tagokat, állami, önkormányzati, szövetségi kitüntetésre terjeszti fel.

- az országos horgászrendtől eltérően kíméleti időt, kíméleti területet állapíthat meg az egyesület vízterületein,

- meghirdeti az egyesületi sporthorgász és halfogó versenyeit

- kijelöli az egyesületet képviselő versenycsapatokat

- eljár a fegyelmi bizottság - közgyűlési hatáskörbe nem tartozó – határozataival, illetve az elnök tagfelvételi ügyben hozott döntésével szemben benyújtott fellebbezések ügyében 15 napon belül határozatot hoz.

- kérelmezi a területileg illetékes halgazdálkodási hatóságnál a hivatásos és társadalmi halőrök megbízatását, indokolt esetben a megbízatás visszavonását.

- megbízza az egyesület vízterületein ellenőrzésre jogosultakat, indokolt esetben a megbízatásukat visszavonja

-  Előre meghatározott időpontokban és helyen, rendszeresen ügyfélfogadást tart, a horgászokkal való kapcsolattartás, jegyváltás, egyéb ügyintézés érdekében.

- a 6. §. (4) bekezdésében foglalt jogok gyakorlására, a beérkező panaszokra, javaslatokra, szóban vagy 15 napon belül kérelemre írásban kell válaszolni.

(5)  A vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább évi négy alkalommal tartja.

(6)  A vezetőség az egyesület életét jövőjét meghatározó döntések előkészítésére kibővített vezetőségi ülést tart, amelyre az összes tisztségviselőt, halőrt meghívja, szakértők tevékenységét veheti igénybe.  A döntéshozatalban a meghívottak szavazati joggal nem rendelkeznek.

(7)  A vezetőség ülésein az Ellenőrző Bizottság elnöke és a Fegyelmi Bizottság elnöke állandó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt, személyüket bármely bizottsági tag képviselheti.

(8)  A vezetőség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze.

(9)  A vezetőség határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésen megjelent.  Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.  Titkos szavazást kezdeményezhet minden vezetőségi tag, melyről a vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt. Vezetőségi ülésekről jegyzőkönyv készül.

(10)  A vezetőség gondoskodik minden beérkező, és kimenő, valamint helyben keletkezett iratok folyamatos iktatásáról, megőrzéséről.

 1. §

(1) Az egyesület vezetőségének hét tagja van:

- Elnök

- Titkár

- Gazdasági felelős

- Ifjúsági és versenyfelelős

- Környezetvédelmi felelős

- Tógazda

- Tógazda

(2)  Az egyesület elnöke:

- a bankszámla feletti rendelkezés kivételével önállóan képviseli az egyesületet

- dönt a tagfelvételről

- levezeti a vezetőség üléseit

- eseti megbízást ad a vezetőség tagjainak az egyesület képviseletére

- kapcsolatot tart az együttműködő szervekkel, helyi önkormányzattal, a hatóságokkal, sporthorgász szövetséggel és más egyesületekkel, civil szervezetekkel.

- irányítja, ellenőrzi, szervezi a vezetőség és közgyűlés határozatainak végrehajtását, az egyesület működését

- kötelezettséget vállalhat a költségvetési előirányzatok betartásával és utalványozza a kifizetéseket.

- az elnök gyakorolja az utalványozási jogot azon kifizetések esetében, melyek az elnök személyét, gazdasági érdekeltségeit nem érintik.

- Bankszámla feletti rendelkezés jogát az elnök és a gazdasági felelős, az elnök és a tiktár, valamint a titkár és a gazdasági felelős egyidejű aláírásával gyakorolják.

(3) Az egyesület titkára

-  Az elnököt munkájában a titkár segíti, aki az elnököt akadályoztatása, távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti

-  az elnök személyét, érdekeltségeit érintő kifizetéseket a titkár utalványozza.

- szervezi az egyesületi rendezvényeket.

- szükség szerint testületi előterjesztést készít

- gondoskodik a közgyűlések, illetve vezetőségi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, azok 15 napon belüli hitelesítéséről, és egy példány átadásáról az ellenőrző bizottság részére.

- irányítja, illetve ellátja az egyesület adminisztratív tevékenységét

(4)  Az egyesület gazdasági felelőse:

- Ellátja az egyesület, gazdálkodásának lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

- Gondoskodik a készpénzforgalom szabályszerűségéről, a pénzügyi bizonylatok kezeléséről, a könyvelő vállalkozás részére történő átadásról.

- Felelős a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés szabályainak külön szabályzat szerinti megvalósításáért, szabályzatok elkészítéséért és karbantartásáért. 

- Biztosítja az egyesületi vagyontárgyak leltár szerinti nyilvántartását.

- Az előirányzat felhasználás, illetve egyéb szabálytalanság esetén köteles jelzéssel élni a vezetőség felé.

-Előkészíti az egyesület költségvetését és tárgyévi beszámolót a közgyűlés elé terjeszti.

(5) Az ifjúsági és verseny versenyfelelős:

-  Előkészíti, megszervezi az egyesületi versenyeket, gondoskodik azok színvonalas lebonyolításáról.

- Segíti a gyermek és ifjúsági horgászok szakismereteinek gyarapítását, közreműködik társ egyesületek rendezvényeinek közös megszervezésében, az egyesületi képviselet megvalósításában.

-  Az évet záró közgyűlésen beszámolót tart.

(6) A környezetvédelmi felelős:

-  Koordinálja egyesület kezelésében lévő vízterületekkel kapcsolatos környezetvédelmi munkáikat.

-  A vízmintavételek megrendeléséről gondoskodik, a mintavételeknél jelen van

-  Az elpusztult haltetemek szakszerű elszállítását megszervezi.

-  Az évet záró közgyűlésen beszámol az egész évi tevékenységéről.

(7)  Tógazdák

- A környezetvédelmi felelős egyetértésével szervezik, irányítják, végzik az egyesület kezelésében lévő vízterületek környezetének karbantartását.

- Figyelemmel kísérik az egyesület kezelésében lévő vízterületek vízszintjét, a tóparti tárgyak, zsilipek, padok, asztalok, hulladékgyűjtők állapotát, a partok tisztaságát, a halhullást.

- Részt vesznek a telepítéseken.

(8) A vezetőségi tagok az alapszabályban meghatározott feladataikat önállóan látják el. A feladatellátást az elnök, vagy a titkár a vezetőség más tagjai között megoszthatja. A vezetőség tagjai más feladatait nem vonhatják el.

(9) A vezetőségi tag tartós akadályoztatása esetén az elnök írásbeli meghatalmazással kijelöli a helyettesítő vezetőségi tagot.

Ellenőrző Bizottság

 1. §

(l)Az egyesület és szervei, tisztségviselői jog és alapszabályszerű tevékenységének, a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletét, ellenőrzését az ellenőrző bizottság látja el.

(2) Az ellenőrző bizottságnak elnöke és két tagja van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

(3) A bizottság tagjai, továbbá közeli hozzátartozói egyidejűleg nem tölthetnek be az egyesületben más választott tisztséget, nem vehetnek részt az egyesület gazdálkodásának, adminisztratív tevékenységének lebonyolításában.

(4) A bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.  Két fő esetében egyhangú döntéssel hozzák meg határozatukat.

(5) A bizottság működési rendjét, ellenőrzéseinek módját maga állapítja meg. Ellenőrzéséhez, vizsgálatához indokolt esetben szakértőt vehet igénybe. vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(6) A bizottság jog, illetve alapszabálysértés esetén felhívja a felelőst a jog és szabályszerű állapot helyreállítására, szükség szerint tájékoztatja a vezetőséget, közgyűlést. Amennyiben a jog és (vagy) alapszabálysértés megszüntetésére más mód nincs a 13. § (2) bek. b. pontja szerint kezdeményezi a rendkívüli közgyűlés összehívását. Amennyiben a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság elnöke köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

(7) A bizottság évente beszámol a közgyűlésnek ellenőrzési tapasztalatairól, megállapításairól.

(8) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

(9) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja az,

a./ akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,

b./ aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

c./ a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

d./ a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást.

Fegyelmi Bizottság

 1. §

(l) Az egyesületi élet és a horgászrend szabályainak megsértése esetén a fegyelmi eljárást az egyesület fegyelmi bizottsága folytatja le.

(2) A fegyelmi bizottságnak elnöke és két tagja van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

(3) A bizottság tagjai egyidejűleg nem tölthetnek be az egyesületben más választott tisztséget.

(4) A fegyelmi bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.  Két fő esetében egyhangú döntéssel hozzák meg határozatukat.

(5) A fegyelmi bizottság évente beszámol a közgyűlésen tapasztalatairól, az egyesület fegyelmi helyzetéről.

(6) A fegyelmi eljárás lefolytatására a Kőszegi Sporthorgász Egyesület mindenkor hatályos Fegyelmi Szabályzatát kell alkalmazni.

(7) Fegyelmi eljárás szabályszerű, törvényes lefolytatásáért, adat és személyiségvédelmi előírások betartásáért fegyelmi, büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

Jelölő Bizottság

19.§

(1)  A bizottságnak három tagja van.

(2)  Tevékenységével előkészíti az egyesület szerveinek és a tisztségviselőinek megválasztását.  A tagok javaslatait összesítve terjeszti a közgyűlés elé.  Minden jelöltnek nyilatkoznia kell, a bizottságnak, hogy a jelölést vállalja-e.

Halászati őrzés és védelem

 1. §

(1) Az egyesület vízterületein a jogszabályokban meghatározottak szerinti halászati őrzést végez hivatásos és társadalmi halőrökön keresztül.  Az egyesület tulajdonának és az egyesület kezelésében lévő területek természeti és környezeti védelme érdekében azok őrzését ellenőrök útján végzi.

(2) Az egyesület részéről ellenőrzésre jogosultak az általa kezelt területeken: a hivatásos - és társadalmi halőrök, az egyesület tisztségviselői, valamint a vezetőség által megbízott személyek.

 

Egyesület gazdálkodása

21.§.

(l) Az egyesület működéséhez szükséges pénzeszközöket a következő forrásokból biztosítja:

- tagdíjakból

- vagyoni hozzájárulásokból

- jogi személyek hozzájárulásaiból

- pályázatokból

- adományokból

- alapítványi támogatásból

- gazdasági-vállalkozási tevékenységből

- állami- és területi horgászjegy értékesítési bevételei

- egyéb célszerinti bevételek

(2) Egyesület kiadásai:

- Alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó költségek.

 -Gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,

- A civil szervezet működési költségei.

- Egyéb költségek.

(3) Az Egyesületnek az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolót az elnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.

(4) Az egyesület gazdálkodásáról a vezetőség, gazdasági vezető évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, egyidejűleg beterjeszti a tárgyévi költségvetést.

(5) Az egyesület könyvelését szakosított vállalkozás, vagy gazdálkodó szervezet végzi az egyesület vezetőségének megbízása alapján.

(6) Az egyesület közgyűlése, az előző évi gazdálkodásáról szóló (mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény, valamint végrehajtására kiadott rendeletek szerint készítendő) számviteli beszámolót (egyszerűsített beszámoló) a tárgyévet követő május 31-ig megtárgyalja, és elfogadja.

(7) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

Az egyesület megszűnése:

21/A.§

(1) Az Egyesület megszűnik jogutódlással - ha az egyesület egy másik egyesülettel egyesül, összeolvad, beolvad .

(2) Jogutód nélküli megszűnéssel:

a./ a közgyűlés az egyesület feloszlásáról határoz,

b./ az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

c./ a bíróság feloszlatja

d./ a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését

e./ a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik.

(3) Az a) - c) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a d) - e) pontban foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

(4) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesületvezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

(5) A Közgyűlés nem dönthet az Egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

Vegyes és záró rendelkezések

22.§

(1) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény, valamint a polgári törvénykönyv előírásait kell alkalmazni.

(2) Jelen alapszabályt a 2007. június 3-án megtartott közgyűlés megtárgyalta és elfogadta.  Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2004-ben elfogadott többször módosított egyesületi alapszabály.

(3) Az alapszabály a bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapszabály szövegét az Egyesület Közgyűlése a 2017. október 29. napján megtartott ülésén, az 1 / 2-3/2017 számú határozatával fogadta el.

Kőszeg 2017. október 29.

                                                                                  Horváth Ferenc                                                                                               

                                                                                         elnök

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalat szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján, annak  hatályos tartalmának.

Kőszeg, 2017.október 29.

                                                                                   Horváth Ferenc                                                                                                

                                                                                           elnök

Kapcsolat

logo

  Kossuth 3,
   H-9730 Kőszeg

  Mobile: +36 20 285 8808, +36 20 285 8787

  info@koszegitavak.hu

Rólunk

Kőszeg legnagyobb civil szervezeteként működünk 1973 óta. Horgász egyesületként elkötelezett, néha már már harcos, ugyanakkor reális, mértéktartó természet- és környezetvédők vagyunk. Egyesületünkben és két tavunkon szívesen látunk mindenkit, aki ezen célokat magáévá tudja tenni és egy jól működő, rendezvényekben, programokban gazdag egyesület tagja szeretne lenni, vagy egyszeűen csak jól akarja magát érzeni. 

team1
team2
team3
team4
team5